Regulamin


REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SERWIS SPORTYFOR.PL


Wszystkich Użytkowników zachęcamy do zapoznaniem się z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis Sportyfor.pl. W przypadku braku akceptacji jego postanowień, zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia indywidualnych warunków świadczenia usług. Akceptacja regulaminu przez Użytkownika wymaga uprzedniego zapoznania się z jego postanowieniami. W przypadku wątpliwości w przedmiocie obowiązków wynikających z postanowień regulaminu, zachęcamy do kontaktu.


1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Znaczenie definicji zastosowanych w regulaminie:
Usługodawca – Conquero Agnieszka Woźniak, Dębogóra 40; 64-730 Wieleń, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 972-090-76-32 oraz REGON: 300421608, będący administratorem Serwisu oraz Usługodawcą.
Serwis – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, do której odpowiednie prawa posiada Conquero Agnieszka Woźniak, zawierający kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników w domenie www.sportyfor.pl.
Użytkownik – korzystający z Serwisu Konsument lub Przedsiębiorca, posiadający (Użytkownik zarejestrowany) lub nieposiadający (Użytkownik  niezarejestrowany) konta w Serwisie.
Konsument – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy Kodeks cywilny, korzystająca za pośrednictwem Serwisu z Usług.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna działająca jako jej pełnomocnik, korzystająca lub mogąca korzystać za pośrednictwem Serwisu z Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz swoją lub reprezentowanego przedsiębiorstwa, w celu związanym z prowadzoną przez siebie lub ten podmiot działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej sportyfor.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.sportyfor.pl na rzecz Użytkowników.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę w witrynie www dostępnej w sieci Internet, za pośrednictwem którego świadczy usługi na rzecz klientów, w tym sprzedaż na zasadach i warunkach określonych w odrębnym regulaminie Sklepu. Sklep internetowy, z którym Usługodawca ma podpisaną umowę o współpracy. Sklep internetowy, który współpracuje z Usługodawcą przedstawiając w serwisie swoje produkty.
Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną i na odległość, za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z warunkami ustanowionymi w Regulaminie.
Newsletter - usługa, polegająca na informowaniu Użytkowników o promocjach, wydarzeniach, nowościach w Serwisie poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Usługodawcę treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
Produkt – towar oferowany przez sklepy internetowe.
Inspiracja – zdjęcia, artykuły oraz produkty, które Użytkownik Serwisu przesyła na stronę Serwisu w celu zaprezentowania innym Użytkownikom.
Lookbook - zestaw Inspiracji, które Użytkownik zamieszcza lub z których korzysta w Serwisie, będący katalogiem zawierającym preferencje Użytkownika.
Formularz kontaktowy – formularz udostępniony pod adresem www.sportyfor.pl w celu nadawania wiadomości do Usługodawcy.
Formularz rejestracja - formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji służący do założenia Konta Użytkownika udostępniony pod adresem www.sportyfor.pl.
Konto – wydzielona i dostępna po zalogowaniu część zasobów Serwisu, umożliwiająca Użytkownikowi zarządzanie Usługami poprzez panel administracyjny.
Rejestracja – procedura utworzenia nowego Konta i potwierdzenia deklarowanej tożsamości przez Użytkownika na zasadach ustanowionych w Regulaminie.
Komentarze – automatycznie umieszczane w Serwisie osobiste opinie Użytkowników odnoszące się do prezentowanych materiałów (tekstów, zdjęć, utworów audio i wideo), wypowiedzi, aktualnych wydarzeń.
Materiały – wszelkie treści zamieszczane na stronach Serwisu w tym zamieszczane przez zarejestrowanych Użytkowników (Inspiracje, Lookbooki) w szczególności w formie tekstowej (wypowiedzi, komentarze, opinie i inne), zdjęć, plików audio i wideo, grafik, map oraz innych akceptowalnych niniejszym Regulaminem.

1.2. Usługodawca udostępnia Użytkownikom niniejszy Regulamin pod adresem URL: www.sportyfor.pl
1.3. Korzystanie z Serwisu może następować wyłącznie w sposób ustanowiony w Regulaminie i zgodny    z jego postanowieniami oraz obowiązującym prawem.
1.4. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny, określający postanowienia umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu.
1.5. Serwis służy w szczególności prezentacji produktów oferowanych przez branżowe sklepy internetowe oraz prezentacji ofert firm współpracujących z serwisem internetowym.  Serwis  zajmuje się tematyką aktywności fizycznej, zdrowia oraz diety.
1.6. Usługi świadczone przez Usługodawcę są nieodpłatne dla Użytkowników zarejestrowanych i Użytkowników niezarejestrowanych.
1.7. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji, a jedynie udostępnia dostarczone przez Sklepy informacje o ich ofercie handlowej.
1.8. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były przez Sklepy przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. Podane w Serwisie ceny i dostępność Produktów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności Produktu, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi. Usługodawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie Produktu pomiędzy informacją prezentowaną w Serwisie i na stronie internetowej Sklepu.
1.9. Transakcja sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Usługodawca nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji, w szczególności nie odpowiada:
1.9.1. za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w Serwisie,
1.9.2. z tytułu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie,
1.9.3. z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, niewykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Produktu lub przepisów prawa,
1.9.4. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Produktów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w Serwisie przez Sklepy oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży.
1.10. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, posiadającym poprawnie zainstalowaną, skonfigurowaną oraz zaktualizowaną przeglądarkę internetową Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox lub Apple Safari.
1.11. W celu korzystania z Serwisu zaleca się włączenie obsługi plików cookies. Jej wyłączenie może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z części Usług lub funkcjonalności.
1.12. Do korzystania z Usług świadczonych przy użyciu poczty elektronicznej lub wiadomości SMS, wymagane jest posiadanie odpowiednio aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej lub telefonu komórkowego.
1.13. Do odczytu dokumentów zapisanych w formacie PDF wymagane jest posiadanie zainstalowanego programu do przeglądania plików w formacie PDF.
1.14. Do odczytu lub edycji dokumentów zapisanych w formacie DOC wymagane jest posiadanie zainstalowanego programu do przeglądania lub edycji plików DOC.
1.15. Do korzystania z Usług świadczonych przy zastosowaniu kodu HTML przeznaczonego do zamieszczenia w kodzie źródłowym strony internetowej, wymagane jest posiadanie dostępu do niego.
1.16. Do korzystania z funkcjonalności powiązanych z portalami społecznościowymi, wymagane jest posiadanie     kont w     tych portalach.

2. USŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW

2.1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi (świadczenia) - oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie między innymi takie jak:
a) Usługi społecznościowe – bezpłatne usługi zapewniające Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, zamieszczanie galerii zdjęć, materiałów audiowizualnych, komentarzy, przeglądanie i udostępnianie w Serwisie Inspiracji, tworzenie własnych Lookbook’ów, dodawanie do obserwowanych ulubionych specjalistów, możliwość tworzenia własnego konta Użytkownika i jego prezentacja w formie wizytówki, polubienie, udostępnienie lub polecenie artykułów przy użyciu należących do Użytkownika kont na zewnętrznych portalach społecznościowych, polubienie lub udostępnienie przez Użytkownika profili Usługodawcy na zewnętrznych portalach społecznościowych,  
b) Usługi multimedialne - bezpłatne usługi multimedialne zapewniające Użytkownikom dostęp do wielokrotnego odtworzenia materiału video oraz do transmisji linearnej obrazu i/lub dźwięku na indywidualne żądanie Użytkownika w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Serwisu;
c) Usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych w Serwisie, prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe.
Dostęp do części usług możliwy jest tylko dla Użytkowników zarejestrowanych.
2.2. Ponadto Serwis umożliwia użytkownikowi:
2.2.1. kontakt z Usługodawcą w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, przy użyciu Formularza kontaktowego.
2.2.2. możliwość zapisania się do otrzymywania na adres poczty elektronicznej Newslettera.
2.2.3. uzyskiwanie informacji o Produktach oferowanych przez Sklepy opublikowanych w ramach Serwisu.
2.2.4. przejścia na strony Sklepów promowanych w Serwisie.

3. ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA

3.1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranej przez niego strony internetowej zawierającej treści udostępniane w ramach danego Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron serwisu (Użytkownik niezarejestrowany). Opcje przeglądania Serwisu dostępne są dla każdego użytkownika Internetu.
3.2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracja, zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru i aktywowania konta Użytkownika (Użytkownik zarejestrowany). Użytkownik zarejestrowany może korzystać z funkcjonalności dostępnych dla założonego Konta w Serwisie.
3.3. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
3.4. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne. Usługa jest świadczona przez Usługodawcę w sposób ciągły, od chwili dokonania aktywacji konta przez Użytkownika.
3.5. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne uzupełnienie i przesłanie Usługodawcy formularza rejestracja.
3.6. Dane wprowadzone przy Rejestracji są wiążące dla potrzeb świadczenia Usług na rzecz danego Użytkownika. Zmiana danych jest możliwa w każdym czasie i następuje w sposób określony w instrukcji zamieszczonej w obszarze Konta.
3.7. Warunkiem Rejestracji jest potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu, poprzez zaznaczenie pola potwierdzenia przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji. Oświadczenie zawiera hiperłącze do Regulaminu.
3.8. Poprzez potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu, Użytkownik w szczególności oświadcza, że:
3.8.1. wprowadzone przez niego dane są prawdziwe, aktualne i dotyczą jego osoby lub podmiotu reprezentowanego w granicach uprawnionego umocowania,
3.8.2. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
3.8.3. wyraża zgodę na świadczenie Usług na warunkach ustanowionych w Regulaminie.
3.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia i weryfikacji dokumentów potwierdzających prawdziwość danych wprowadzonych przez Użytkownika.
3.10. Po dokonaniu Rejestracji, Użytkownik zostaje zalogowany do Konta.
3.11. W przypadku utraty hasła, Użytkownik może ustanowić je na nowo, przy użyciu funkcjonalności przypomnienia hasła.
3.12. Użytkownik jest zobowiązany do:
3.12.1. zabezpieczenia danych dostępowych do Konta przed nieuprawnionym dostępem,
3.12.2. niezwłocznej aktualizacji zamieszczonych danych w przypadku ich dezaktualizacji,
3.12.3. wylogowywania się z Konta przed zakończeniem korzystania z Serwisu.
3.13. Korzystanie z Serwisu po zalogowaniu do Konta jest dopuszczalne wyłącznie przez Użytkownika uprawnionego do korzystania z tego Konta.
3.14. Zawartość Konta może zostać usunięta w przypadku usunięcia Konta lub w następstwie zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę. W takich przypadkach, Usługodawca nie jest zobowiązany do przechowywania jakiejkolwiek zawartości Konta.
3.15. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto może zostać zablokowane, a Użytkownik - wyrejestrowany z Serwisu. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Usługodawcy możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, ani odpowiedzialności Użytkownika z tytułu dokonanych przez siebie naruszeń praw osób trzecich.

4. KOMENTARZE I MATERIAŁY UMIESZCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

4.1. Zamieszczając komentarze lub materiały w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do postępowania z poszanowaniem postanowień Regulaminu, praw i dóbr osobistych osób lub podmiotów trzecich, zasad współżycia społecznego oraz obowiązującego prawa, a nadto udziela Usługodawcy Licencji Użytkownika na ich wykorzystanie.
4.2. Użytkownicy oświadczają, że komentarze oraz materiały Użytkowników zamieszczane przez nich w Serwisie stanowią przejaw ich własnej twórczej działalności, a w przypadku gdyby zamieszczone przez nich treści naruszały jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe lub dobra osobiste, Użytkownicy zobowiązują się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw jak i zwolnienia Usługodawcy z obowiązku zaspokojenia roszczenia.
4.3. Komentarze lub materiały zamieszczane w Serwisie powinny być wolne od błędów ortograficznych oraz sformułowane zgodnie z zasadami pisowni języka polskiego.
4.4. Zabrania się zamieszczania Komentarzy lub materiałów naruszających obowiązujące prawo, wulgarnych, obraźliwych, lub uznanych powszechnie za naganne obyczajowo i moralnie.
4.5. Poprzez zamieszczenie Komentarza lub materiału, Użytkownik udziela na rzecz Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej Licencji z prawem udzielania sublicencji do jej wykorzystania, co do zawartości Komentarza lub materiału. Licencja obejmuje prawo utrwalania, zwielokrotniania techniką analogową i cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera, sieci komputerowej lub multimedialnej, obrotu, najmu, dzierżawy, publicznego udostępniania w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlania, nadawania, odtwarzania, włączenia do zbioru danych Usługodawcy, w tym Serwisu i powszechnego udostępniania na terenie świata, w tym w sieciach teleinformatycznych. Licencja obejmuje prawo wykorzystania utworów w celu promocji lub reklamy Usługodawcy oraz oznaczania ich jako pochodzących z Serwisu.

5. PRZETWARZANIE DANYCH

5.1. Administratorem zebranych danych jest Usługodawca.
5.2. Zasady polityki prywatności i plików cookies Usługodawcy zamieszczono w odrębnym dokumencie Polityka prywatności i plików cookies, znajdującym się pod adresem URL e-sportyfor.pl/polityka-prywatnosci-i-cookie.

6. ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

6.1. Umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Użytkownikiem zarejestrowanym a Usługodawcą może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika zarejestrowanego ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej – mailem wysłanym na adres email: bezpiecznedane@conquero.pl - lub w formie pisemnej listem poleconym na adres: Conquero Agnieszka Woźniak Dębogóra 40, 64-730 Wieleń.
6.2. Niezależnie od powyższego uprawnienia Użytkownikowi będącemu Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług Serwisu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
6.3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej – mailem wysłanym na adres email: bezpiecznedane@conquero.pl lub w formie pisemnej listem poleconym na adres: Conquero Agnieszka Woźniak Dębogóra 40, 64-730 Wieleń.
6.4. Wygaśnięcie zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie usług Serwisu wiąże się z likwidacją konta Użytkownika i wyrejestrowaniem Użytkownika z Serwisu.
6.5. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy Kodeks cywilny, w stosunku do Przedsiębiorców nie ma zastosowania prawo odstąpienia od umowy.

7. REKLAMACJE

7.1. Reklamacje mogą być składane z tytułu wadliwości wykonanej Usługi.
7.2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Conquero Agnieszka Woźniak Dębogóra 40, 64-730 Wieleń lub poprzez wysłanie e-maila na adres: bezpiecznedane@conquero.pl.
7.3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym wadliwość, identyfikację jego osoby jako korzystającego z Serwisu oraz wskazywać usługę lub funkcję Serwisu, której dotyczy, jak również zwięzłe przedstawienie wadliwości usługi lub funkcji, podanie okoliczności uzasadniających reklamację i ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
7.4. Odpowiedź Usługodawcy w przedmiocie rozpoznania reklamacji jest wysyłana pod adres e-mail lub adres korespondencyjny użyty w reklamacji.
7.5. Usługodawca zobowiązuje się udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania wskazując, czy uznaje reklamację w całości lub w części oraz w jaki sposób zamierza usunąć zgłoszoną wadliwość Usługi lub funkcji Serwisu. W razie negatywnego rozstrzygnięcia reklamacji Usługodawca poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
7.6. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z Usługą lub funkcją Serwisu Usługodawca przesyła w terminie 14 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
7.7. Usługodawca zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Produktów nabytych od Sklepów czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Produkt pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez Usługodawcę.
 
8. TREŚCI ZABRONIONE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1. Za naruszenie postanowień Regulaminu uznaje się w szczególności:
8.1.1. wprowadzanie nieprawdziwych danych w obszarze Konta,
8.1.2. korzystanie z Konta przez osoby lub podmioty do tego nieuprawnione,
8.1.3. wykorzystywanie komentarzy i materiałów zamieszczonych w Serwisie lub jego funkcjonalności w celach innych niż ustanowione w Regulaminie,
8.1.4. umieszczanie w Serwisie oprogramowania lub innych narzędzi informatycznych oraz generowanie zapytań za pośrednictwem złośliwego oprogramowania,
8.1.5. zamieszczanie komentarzy lub materiałów naruszających obowiązujące prawo, wulgarnych, obraźliwych, lub uznanych powszechnie za naganne obyczajowo i moralnie.
8.2. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Usługodawca jest uprawniony do:
8.2.1. upomnienia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,
8.2.2. wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu przez Użytkownika oraz do jego Konta, a także wszelkich użytkowników adresów e-mail, adresów IP lub urządzeń, które zostały użyte przy naruszeniu,
8.2.3. moderacji lub usunięcia z zasobów Serwisu Kont, Komentarzy lub materiałów zamieszczonych w Serwisie,
8.2.4. zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usługi.
8.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań Użytkowników dokonanych z naruszeniem postanowień Regulaminu, zarówno w stosunku do nich samych, jak również osób lub podmiotów trzecich, a także z niedostosowania się przez Użytkowników do wskazanych wymogów technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu oraz z przerw w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowanych siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników.
8.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących spowodować utrudnienia lub uniemożliwiać Użytkownikom korzystanie z Usług.
 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Treści będące utworami i zamieszczone na stronie Serwisu, w tym jego logo, nazwa i projekt graficzny, zdjęcia, teksty oraz slogany reklamowe stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego Usługodawcy albo innego uprawnionego podmiotu.
9.2. Korzystając z Serwisu Użytkownik obowiązany jest w pierwszej kolejności zapoznać się z Regulaminem.
9.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, jednak ze skutkiem tylko wobec umów zawartych po dacie jego zmiany. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej wersji w Serwisie.
9.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu ze skutkiem wobec umów zawartych przed jego zmianą wyłącznie z ważnych przyczyn, tj. zmiany prawa obowiązującego w stosunku do Usług lub funkcjonalności Serwisu. O takich zmianach w Regulaminie Usługodawca zobowiązuje się każdorazowo powiadomić Użytkowników wiadomością e-mail przesłaną pod adres e-mail użyty przy Rejestracji, z zachowaniem 14-to dniowego okresu wypowiedzenia.
9.5.Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu, zmiany nazwy, domeny oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.
9.6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.
9.7. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się niewykonalne lub niezgodne z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, pozostałe postanowienia będą wciąż obowiązujące.
9.8. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
9.9. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.